Home

MENUE

Our Menu

  • 12. Sakana Gyoza [4pz]

    €12€

  • 13. Niku Gyoza [4pz]

    €14€

  • 14. Shitake and Truffle Dumplings [4pz]

    €16€